ALGEMENE VOORWAARDEN MET KLANTENINFORMATIE


Inhoudsopgave

    Toepassingsgebied

    Sluiting van het contract

    Recht op annulering

    Prijzen en betalingsvoorwaarden

    Leverings- en verzendingsvoorwaarden

    Verlening van gebruiksrechten voor digitale inhoud

    Eigendomsvoorbehoud

    Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

    Speciale voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens specifieke klantspecificaties

    Inwisseling van promotionele vouchers

    Inwisseling van cadeaubonnen

    Toepasselijk recht

    Alternatieve geschillenbeslechting


1) Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen "AV") van de onderneming Kollektiv Lumen GbR (hierna te noemen "Verkoper") zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen een consument of een handelaar (hierna te noemen "Klant") en de Verkoper met betrekking tot alle goederen en/of diensten die worden gepresenteerd in de online shop van de Verkoper. Het opnemen van eigen voorwaarden van de Klant wordt hierbij afgewezen, tenzij anders overeengekomen.

1.2 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van digitale inhoud, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

1.3 Deze AV zijn van overeenkomstige toepassing op overeenkomsten voor de levering van waardebonnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

1.4 Een consument in de zin van deze AV is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling aangaat voor doeleinden die hoofdzakelijk buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen. Een ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

1.5 Digitale inhoud in de zin van deze AV is alle gegevens die zich niet op een fysieke gegevensdrager bevinden, die in digitale vorm worden geproduceerd en door de verkoper ter beschikking worden gesteld door het verlenen van bepaalde gebruiksrechten die in deze AV nader worden geregeld.


2) Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 De productbeschrijvingen in de online shop van de verkoper vormen geen bindend aanbod van de verkoper, maar dienen om een bindend aanbod van de klant in te dienen.

2.2 De klant kan het aanbod doen via het online bestelformulier dat is geïntegreerd in de online shop van de verkoper. Na het plaatsen van de geselecteerde goederen in het virtuele winkelmandje en het doorlopen van het elektronische bestelproces, dient de klant een juridisch bindend contractueel aanbod in met betrekking tot de goederen in het winkelmandje door te klikken op de knop waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.3 De verkoper kan het aanbod van de klant binnen vijf dagen accepteren,

door de klant een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging in tekstvorm (fax of e-mail) te sturen, waarbij de ontvangst van de orderbevestiging door de klant doorslaggevend is, of

door de bestelde goederen bij de klant af te leveren, waarbij de ontvangst van de goederen door de klant bepalend is, of

door de klant om betaling te vragen nadat de klant de bestelling heeft geplaatst.

Als er meerdere van de bovengenoemde alternatieven bestaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment waarop een van de bovengenoemde alternatieven zich het eerst voordoet. De termijn voor aanvaarding van het aanbod begint op de dag nadat het aanbod door de klant is verzonden en eindigt aan het einde van de vijfde dag na verzending van het aanbod. Indien de verkoper het aanbod van de klant niet binnen de genoemde termijn aanvaardt, geldt dit als een verwerping van het aanbod met als gevolg dat de klant niet langer aan zijn intentieverklaring is gebonden.

2.4 Als een door PayPal aangeboden betaalmethode is geselecteerd, wordt de betaling verwerkt via de betalingsdienstaanbieder PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg (hierna "PayPal" genoemd), met inachtneming van de PayPal-gebruiksvoorwaarden, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full of - als de klant geen PayPal-rekening heeft - met inachtneming van de voorwaarden voor betalingen zonder PayPal-rekening, beschikbaar op https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Als de klant betaalt met een door PayPal aangeboden betaalmethode die kan worden geselecteerd in het online bestelproces, verklaart de verkoper het aanbod van de klant te accepteren op het moment dat de klant op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.5 Bij het indienen van een aanbieding via het online bestelformulier van de verkoper wordt de tekst van de overeenkomst na het sluiten van de overeenkomst door de verkoper opgeslagen en in tekstvorm (bijv. e-mail, fax of brief) naar de klant verzonden nadat de bestelling van de klant is verzonden. De verkoper stelt de tekst van het contract niet verder beschikbaar. Als de klant voor het verzenden van zijn bestelling een gebruikersaccount heeft aangemaakt in de onlineshop van de verkoper, worden de bestelgegevens gearchiveerd op de website van de verkoper en kunnen deze door de klant gratis worden ingezien via zijn met een wachtwoord beveiligde gebruikersaccount door de bijbehorende inloggegevens in te voeren.

2.6 Alvorens een bindende bestelling via het online bestelformulier van de verkoper te plaatsen, kan de klant mogelijke invoerfouten herkennen door de op het scherm weergegeven informatie zorgvuldig te lezen. Een doeltreffend technisch middel om invoerfouten beter te herkennen kan de vergrotingsfunctie van de browser zijn, die de weergave op het scherm vergroot. De klant kan zijn invoer tijdens het elektronische bestelproces corrigeren met behulp van de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties totdat hij op de knop klikt waarmee het bestelproces wordt afgesloten.

2.7 Voor het afsluiten van het contract is alleen de Duitse taal beschikbaar.

2.8 De afhandeling van de bestelling en het contact verlopen in de regel via e-mail en geautomatiseerde afhandeling van de bestelling. De klant moet ervoor zorgen dat het door hem opgegeven e-mailadres voor de afhandeling van de bestelling correct is, zodat de door de verkoper verzonden e-mails op dit adres kunnen worden ontvangen. In het bijzonder bij het gebruik van SPAM-filters moet de klant ervoor zorgen dat alle e-mails die worden verzonden door de verkoper of door derden die in opdracht van de verkoper de bestelling verwerken, kunnen worden afgeleverd.

2.9 De beeldgegevens die in onze filialen of die van onze partners in het buitenland worden geproduceerd, worden opgeslagen op de server van de verkoper voor orderverwerking en archivering.  De afbeeldingen kunnen voor reclamedoeleinden worden gebruikt.


3Uitsluiting van het herroepingsrecht

3.1 Houd er rekening mee dat er geen herroepingsrecht geldt voor alle bestellingen die worden geplaatst via http://www.irisphoto.art en in al onze galerieën, op beurzen en andere verkoopevenementen. Dit is te wijten aan het feit dat onze producten op maat gemaakte kunstdrukken zijn, die individueel worden geproduceerd volgens de wensen van de klant. In overeenstemming met Sectie 312g (2) Nr. 1 BGB, is er geen recht op annulering voor overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk zijn afgestemd op de persoonlijke behoeften van de consument. 

            Wij vragen uw begrip voor het feit dat deze gepersonaliseerde producten zijn uitgesloten van ruilen en retourneren, omdat ze speciaal voor u zijn gemaakt.


4) Prijzen en betalingsvoorwaarden

4.1 Tenzij anders vermeld in de productbeschrijving van de verkoper, zijn de vermelde prijzen totaalprijzen inclusief de wettelijke btw. Eventuele extra leverings- en verzendkosten worden apart vermeld in de betreffende productbeschrijving.

4.2 Voor leveringen naar landen buiten de Europese Unie kunnen in individuele gevallen extra kosten ontstaan waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is en die voor rekening van de klant zijn. Hieronder vallen bijvoorbeeld kosten voor het overmaken van geld door kredietinstellingen (bijv. overschrijvingskosten, wisselkoerskosten) of invoerrechten of belastingen (bijv. douanerechten). Dergelijke kosten kunnen ook worden gemaakt in verband met het overmaken van geld als de levering niet plaatsvindt in een land buiten de Europese Unie, maar de klant de betaling verricht vanuit een land buiten de Europese Unie.

4.3 De betalingsoptie(s) worden aan de klant meegedeeld in de online shop van de verkoper.

4.4 Indien vooruitbetaling per bankoverschrijving is overeengekomen, is de betaling onmiddellijk na het sluiten van de overeenkomst verschuldigd, tenzij de partijen een latere vervaldatum zijn overeengekomen.


5) Leverings- en verzendingsvoorwaarden

5.1 Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen geleverd door verzending naar het door de klant opgegeven afleveradres. Het in de orderverwerking van de verkoper opgegeven afleveradres is bepalend voor de afhandeling van de transactie.

5.2 Als de levering van de goederen mislukt om redenen waarvoor de klant verantwoordelijk is, draagt de klant de redelijke kosten die de verkoper als gevolg hiervan maakt. Dit geldt niet met betrekking tot de kosten voor de retourzending indien de klant daadwerkelijk gebruik maakt van zijn herroepingsrecht. Als de klant daadwerkelijk gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, is de bepaling in de annuleringsvoorwaarden van de verkoper van toepassing op de retourkosten.

5.3 Zelf afhalen is om logistieke redenen niet mogelijk.

5.4 Digitale inhoud wordt uitsluitend in elektronische vorm als volgt aan de klant verstrekt

door downloaden

per e-mail

5.5 Vouchers worden als volgt aan de klant verstrekt

per e-mail

per post


6) Verlening van gebruiksrechten voor digitale inhoud

6.1 Tenzij anders vermeld in de beschrijving van de inhoud in de online shop van de verkoper, verleent de verkoper de klant het niet-exclusieve recht om de geleverde inhoud uitsluitend voor privédoeleinden te gebruiken, zonder beperking wat betreft locatie of tijd.

6.2 De overdracht van de inhoud aan derden of het maken van kopieën voor derden buiten het bereik van deze AV is niet toegestaan, tenzij de verkoper heeft ingestemd met de overdracht van de contractuele licentie aan de derde.

6.3 De verlening van rechten wordt pas van kracht nadat de klant de contractueel verschuldigde vergoeding volledig heeft betaald. De verkoper kan het gebruik van de contractuele inhoud al voor dit tijdstip voorlopig toestaan. Een dergelijke voorlopige toestemming vormt geen overdracht van rechten.


7) Eigendomsvoorbehoud

Indien de verkoper vooruitbetaalt, behoudt hij zich de eigendom van de geleverde goederen voor totdat de verschuldigde koopprijs volledig is betaald.


8) Aansprakelijkheid voor gebreken (garantie)

8.1 Indien de gekochte zaak gebrekkig is, gelden de bepalingen van de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken.

8.2 Indien de klant handelt als consument, wordt hij verzocht bij de bezorger te klagen over geleverde goederen met duidelijke transportschade en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen. Als de klant dit nalaat, heeft dit geen invloed op zijn wettelijke of contractuele aanspraken op gebreken.


9) Bijzondere voorwaarden voor de verwerking van goederen volgens specifieke klantenspecificaties

9.1 Als de verkoper volgens de inhoud van het contract naast de levering van de goederen ook verantwoordelijk is voor de verwerking van de goederen volgens bepaalde specificaties van de klant, moet de klant de verkoper alle voor de verwerking vereiste inhoud, zoals teksten, afbeeldingen of grafieken in de door de verkoper gespecificeerde bestandsformaten, opmaak, beeld en bestandsgrootte ter beschikking stellen en de verkoper de nodige gebruiksrechten verlenen. De klant is als enige verantwoordelijk voor het verkrijgen en verwerven van de rechten op deze inhoud. De klant verklaart en aanvaardt de verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat hij het recht heeft om de aan de verkoper geleverde inhoud te gebruiken. In het bijzonder dient de klant ervoor te zorgen dat er geen rechten van derden worden geschonden, in het bijzonder auteursrechten, merkrechten en persoonlijke rechten.

9.2 De klant vrijwaart de verkoper tegen alle aanspraken van derden die zij tegen de verkoper zouden kunnen doen gelden in verband met een inbreuk op hun rechten door het contractuele gebruik van de inhoud van de klant door de verkoper. De klant zal ook de redelijke kosten van de noodzakelijke juridische verdediging op zich nemen, inclusief alle gerechtskosten en juridische kosten in het wettelijke bedrag. Dit geldt niet als de klant niet verantwoordelijk is voor de inbreuk. In het geval van een claim door een derde partij is de klant verplicht om de verkoper onmiddellijk, naar waarheid en volledig te voorzien van alle informatie die nodig is voor het onderzoek van de claims en een verdediging.

9.3 De verkoper behoudt zich het recht voor om de verwerking van bestellingen te weigeren als de inhoud die de klant hiervoor ter beschikking stelt in strijd is met wettelijke of officiële verboden of in strijd is met de goede zeden. Dit geldt in het bijzonder voor de levering van anticonstitutionele, racistische, xenofobe, discriminerende, beledigende, jeugdgevaarlijke en/of geweldverheerlijkende inhoud.


10) Inwisselen van kortingsbonnen

10.1 Tegoedbonnen die gratis door de verkoper worden uitgegeven in het kader van promotiecampagnes met een bepaalde geldigheidsduur en die niet door de klant kunnen worden gekocht (hierna "promotionele tegoedbonnen" genoemd), kunnen alleen in de online shop van de verkoper en alleen gedurende de aangegeven periode worden ingewisseld.

10.2 Individuele producten kunnen worden uitgesloten van de kortingsactie als een overeenkomstige beperking voortvloeit uit de inhoud van de kortingsbon.

10.3 Promotionele tegoedbonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Verrekening achteraf is niet mogelijk.

10.4 Per bestelling kan slechts één kortingsbon worden ingewisseld.

10.5 De waarde van de goederen moet ten minste gelijk zijn aan het bedrag van de kortingsbon. Eventueel resterend tegoed wordt niet terugbetaald door de verkoper.

10.6 Als de waarde van de kortingsbon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betaalmethoden die door de verkoper worden aangeboden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

10.7 Het tegoed van een promotievoucher wordt niet uitbetaald in contanten en draagt geen rente.

10.8 De tegoedbon wordt niet terugbetaald als de klant de goederen die geheel of gedeeltelijk met de tegoedbon zijn betaald, terugstuurt in het kader van zijn wettelijk herroepingsrecht.

10.9 De waardebon is overdraagbaar. De verkoper kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren aan de respectieve houder die de promotionele tegoedbon inwisselt in de online shop van de verkoper. Dit geldt niet als de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft ten aanzien van de onbevoegdheid, handelingsonbekwaamheid of vertegenwoordigingsonbevoegdheid van de betreffende houder.


11) Inwisseling van cadeaubonnen

11.1 Cadeaubonnen die kunnen worden gekocht via de online shop van de verkoper (hierna "cadeaubonnen" genoemd) kunnen alleen worden ingewisseld in de online shop van de verkoper, tenzij anders vermeld op de bon.

11.2 Cadeaubonnen en resterend tegoed op cadeaubonnen kunnen worden ingewisseld tot het einde van het derde jaar na het jaar waarin de bon is gekocht. Overgebleven tegoed wordt tot de vervaldatum aan de klant gecrediteerd.

11.3 Cadeaubonnen kunnen alleen worden ingewisseld voordat het bestelproces is voltooid. Achteraf inwisselen is niet mogelijk.

11.4 Bij één bestelling kunnen meerdere cadeaubonnen worden ingewisseld.

11.5 Cadeaubonnen kunnen alleen worden gebruikt voor de aankoop van goederen en niet voor de aankoop van andere cadeaubonnen.

11.6 Als de waarde van de cadeaubon niet voldoende is om de bestelling te dekken, kan een van de andere betaalmethoden die door de verkoper worden aangeboden worden gekozen om het verschil te vereffenen.

11.7 Het saldo van een cadeaubon wordt niet uitbetaald in contanten en draagt geen rente.

11.8 De cadeaubon is overdraagbaar. De verkoper kan de betaling met bevrijdende werking uitvoeren aan de desbetreffende houder die de cadeaubon inwisselt in de online shop van de verkoper. Dit geldt niet wanneer de verkoper kennis of grove nalatigheid heeft van de onbevoegdheid, handelingsonbekwaamheid of vertegenwoordigingsonbevoegdheid van de desbetreffende houder.


12) Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen de partijen is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de wetten op de internationale koop van roerende goederen. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft, niet wordt ingetrokken.


13) Alternatieve geschillenbeslechting

13.1 De Europese Commissie biedt een platform voor online geschillenbeslechting op het internet via de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Dit platform dient als contactpunt voor de buitengerechtelijke beslechting van geschillen die voortvloeien uit online koop- of dienstenovereenkomsten waarbij een consument betrokken is.

13.2 De verkoper is niet verplicht of bereid om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumenten.